Rozlicz PIT z PITax.pl

Pomoc Fundacji

Potrzebujesz pomocy

Ściągnij odpowiedni formularz o przyznanie dotacji i odeślij go nam pocztą.

Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych (wniosek_o_dotacje_osoby_fizyczne.doc)

Wniosek o dofinansowanie dla osób prawnych (wniosek_o_dotacje_osoby_prawne.doc)

Możesz pomóc

INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW
Informacja o możliwości odliczeń podatkowych z tytułu darowizn na rzecz fundacji

Rozliczenia podatkowe darczyńców

".. darczyńca będący osobą prawną, osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej może, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1a) i 1b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 9a) i 9b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), odliczyć od dochodu darowiznę, przekazaną na:

  1. cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę - łącznie do wysokości nie przekraczającej 15% dochodu,
  2. cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymywanie - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu,

Przy tym, łączna kwota odliczeń ze wskazanych powyżej tytułów nie może przekroczyć 15% dochodu."

* Powyższe informacje dotyczą stanu prawnego na dzień 31 września 2002 roku.

Jeżeli chcesz wesprzeć fundację Tacy Sami serdecznie zapraszamy do współpracy.

Konto:

Millennium Bank
46-11602202-00000000-35050344

Back to top