Rozlicz PIT z PITax.pl

O Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej i kulturalnej osobom, organizacjom i stowarzyszeniom;
 • organizację wyjazdów w kraju i zagranicę, spełniających cele statutowe Fundacji;
 • popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych;
 • pomoc w poszukiwaniu i tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 • propagowanie przedsięwzięć dla niepełnosprawnych w internecie oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do internetu jak największej rzeszy niepełnosprawnych;
 • dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych.;
 • popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne;
 • dofinansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;
 • dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kolonie i obozy w kraju i zagranicą;
 • dofinansowanie leków dla osób chorych;
 • fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków;
 • przyznawanie certyfikatów lub znaków z hasłem fundacji.
Back to top